என்னை பற்றி

எதை சொல்வது, எதை விடுவது...

ஒரு ஐம்பது பதிவும், ஐம்பது பின்பற்றுவோரும் (அதுதாங்க followers) வந்தவுடன் நிச்சயமாக சொல்கிறேன்.